06-Nov - 13-Nov
06-Nov
13-Nov
Budapest - Vienna - Prague
8 days /7 nights
8 days
7 nights

Hotel name
Tour price
Drive Inn Hotel
Budapest  2 / 2   RO
Hadrigan Hotel
Vienna   2 / 2   RO
Olga Hotel
Prague  4 / 3  BB
195 €
Order
Silver Hotel Budapest
Budapest  2 / 2   BB
Mozart Hotel
Vienna   2 / 2   BB
Ostas Hotel
Prague  4 / 3  BB
239 €
Order
City Inn Hotel
Budapest   2 / 2   BB
Exe Vienna Hotel
Vienna   2 / 2   BB
Seifert Hotel
Prague  4 / 3  BB
291 €
Order
Queen’s Court Hotel & Resort
Budapest  2 / 2   BB
The Levante Parliament Hotel
Vienna   2 / 2   RO
General Hotel
Prague  4 / 3  RO
479 €
Order